Машини за чистење со вода под висок притисок, со
моќна пумпа со коленестото вратило, керамички клипови и најнова технологија за запечатување.