Автомат за наводнуање WT 5

Автомат за наводнуање WT 5 го активира и деактивира наводнуањето во градината целосно независно. Времето и траењето на наводнуањето можете прецизно и индивидуално.